• s1
  • s2
  • s3
  • s4

INFORMACJA O SPRAWDZIANIE DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

21 marca 2016r.

PRZED SPRAWDZIANEM

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o sprawdzianie, w tym przede wszystkim dotyczących:

a. harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu –w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do sprawdzianu w terminie dodatkowym)

b. struktury sprawdzianu (podział na części; czas trwania poszczególnych części, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c. zasad przystępowania do sprawdzianu z języka obcego nowożytnego, w szczególności obowiązku przystąpienia do sprawdzianu wyłącznie z tego języka, który jest nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (jest to szczególnie ważne w przypadku szkół, w których drugi język obcy jest nauczany w ramach zajęć dodatkowych)

d. zasad przeprowadzania sprawdzianu (przebieg części 1.; przerwa; przebieg części 2.)

e. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

f. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

g. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

h. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu

i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

2. Do 30 września 2015 r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania sprawdzianu (pkt 3.4.13.).

3. Do 20 listopada 2015 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

4. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:

a. do 30 września 2015 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części 2. sprawdzianu, w przypadku gdy uczeń uczy się więcej niż jednego języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz (b) informującej o zamiarze przystąpienia do części 1. sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

b. do 15 października 2015 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

c. do 24 listopada 2015 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 11.1.3.

d. do 5 stycznia 2016 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt. 11.1.4a oraz 3.2.11.

e. do 22 marca 2016 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.12.).

5. Każdorazowo należy – jeżeli to możliwe – przekazać rodzicom stosowne formularze (załączniki do niniejszej Informacji) lub przekazać im informację o tym, gdzie formularze te można znaleźć (np. strona internetowa CKE, strona internetowa szkoły).

6. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej sprawdzianowi) dostępne są:

a. Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminacyjne z roku szkolnego 2014/2015

d. materiały informacyjne dla rodziców dotyczące sprawdzianu

e. materiały dla uczniów i rodziców dotyczące sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi

f. sprawozdanie z przebiegu sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015.

7. Na stronie internetowej CKE (w zakładce poświęconej sprawdzianowi) oraz na kanale YouTube CKE (https://www.youtube.com/user/ckeedupl) dostępne są filmy dotyczące:

a. struktury sprawdzianu oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

b. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

PO SPRAWDZIANIE

1. W przypadku unieważnienia sprawdzianu z przyczyn określonych w pkt. 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach
tel.: 12 278 14 78, e-mail: sp_przebieczany@interia.pl

Copyright © 2016 SPPrzebieczany.Wszelkie prawa zastrzeżone.