• s1
  • s2
  • s3
  • s4

UCZEŃ NA SPRAWDZIANIE

21 marca 2016r.

PRZED SPRAWDZIANEM

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 29 lutego 2016 r. – kluczowych informacji o sprawdzianie, w tym przede wszystkim dotyczących:

a. harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany sprawdzian w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do sprawdzianu w terminie dodatkowym)

b. struktury sprawdzianu (podział na części; czas trwania poszczególnych części, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c. zasad przeprowadzania sprawdzianu (przebieg części 1.; przerwa; przebieg części 2.), w tym:

- losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
- kodowania arkusza egzaminacyjnego
- sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
- rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
- zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
- zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu

h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej sprawdzianowi) dostępne są:

a. Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminacyjne z roku szkolnego 2014/2015

d. materiały informacyjne dla rodziców dotyczące sprawdzianu

e. materiały dla uczniów i rodziców dotyczące sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

3. Na stronie internetowej CKE (w zakładce poświęconej sprawdzianowi) oraz na kanale YouTube CKE (https://www.youtube.com/user/ckeedupl) dostępne są filmy dotyczące:

a. struktury sprawdzianu oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

b. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

4. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.

5. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do sprawdzianu; o której godzinie powinni być obecni w szkole; czy muszą przemieścić się z sali do sali po pierwszej części sprawdzianu.

6. Przed sprawdzianem należy przekazać uczniom, że wyniki sprawdzianu poznają 27 maja 2016 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu otrzymają 24 czerwca 2016 r.

W TRAKCIE SPRAWDZIANU

1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

a. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

b. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

c. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie sprawdzianu nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

4. Jeżeli w trakcie sprawdzianu wystąpi konieczność unieważnienia danej części sprawdzianu z przyczyn określonych w pkt. 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

PO SPRAWDZIANIE

1. W przypadku unieważnienia sprawdzianu z przyczyn określonych w pkt. 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach
tel.: 12 278 14 78, e-mail: sp_przebieczany@interia.pl

Copyright © 2016 SPPrzebieczany.Wszelkie prawa zastrzeżone.